Vedtægter for Clairvoyant Foreningen

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er: Clairvoyant Foreningen. Foreningens hjemsted: Københavns kommune. c/o v. formandens adresse

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er:

Stk. 1: at fremme udveksling af viden og erfaringer mellem danske clairvoyante rådgivere.

Stk. 2: at synliggøre de clairvoyantes arbejde og sikre en fælles etisk holdning.

Stk. 3: at varetage de clairvoyantes generelle interesser i Danmark over for befolkning og myndigheder – herunder at udbrede kendskabet til clairvoyance.

Stk. 4: at være kontaktled til organisationer af clairvoyante i andre lande.

Stk. 5: at kunne tilbyde klageadgang.

§ 3. MEDLEMSKAB

Som medlemmer af Clairvoyant Foreningen kan optages:

Stk. 1: Personer med clairvoyant virke i Danmark, der er uddannede clairvoyante rådgivere, eller clairvoyante med længerevarende professionelt arbejde med clairvoyance.

Stk. 2: Personer med clairvoyant virke uden for Danmark der er uddannede clairvoyante rådgivere, eller clairvoyante med længerevarende professionelt arbejde med clairvoyance.

Stk. 3: Personer med interesse i foreningens arbejde.

Stk. 4: Skoler der uddanner personer der efter endt uddannelse kan optages i Clairvoyant Foreningen efter stk. 1 eller stk. 2.

§ 3.a. OPTAGELSE

Stk. 1: Bestyrelsen beslutter og meddeler optagelse med almindeligt stemmeflertal. Forudsætninger for optagelse er:

 1. Bestyrelsens godkendelse af ansøgers opfyldelse af kriterier jf. § 3.b.
 2. Kontingent betalingens registrering
 3. Ansøgers bekræftelse af overholdelse af etiske regler jf. disse vedtægter
 4. Bestyrelsen vurderer ansøger som egnet til optagelse i Clairvoyant Foreningen

Stk. 2: Medlemskab påbegyndes umiddelbart efter bestyrelsens meddelelse jf. stk. 1.

§ 3.b. Kriterier for optagelse

Stk. 1a: Personer der optages efter § 3 stk. 1-2 skal opfylde mindst et af disse punkter:

 1. Personen har gennemgået og bestået eksamen ved en skole med medlemskab af Clairvoyant Foreningen efter §3 stk. 4.
 2. Personen har gennemgået og bestået eksamen ved en skole der kan opnå medlemskab af Clairvoyant Foreningen efter § 3 stk. 4. Ansøger skal fremlægge dokumentation herfor.
 3. Personen kan dokumentere professionelt clairvoyant arbejde gennem mindst 5 år med et gennemsnit på mindst 50 clairvoyante sittings pr. år.
 4. Personen kan dokumentere professionelt clairvoyant arbejde i mindst 1 år med mindst 50 clairvoyante sittings. Personen består eksamen ved en skole udpeget af Clairvoyant Foreningen. Personen betaler særskilt for gennemførelse af eksamen.

Stk. 1.b.: Personer der optages efter § 3 stk. 1-2 skal have kvalifikationer mindst på niveau med gennemgået uddannelse jf. Allonge 1 til disse vedtægter.

Stk. 2: Personer der optages efter § 3 stk. 3 skal ikke opfylde særlige kriterier men alene udvise interesse for foreningens arbejde.

Stk. 3: Skoler der optages efter § 3 stk. 4 skal opfylde bestemmelserne i Allonge 2 til disse vedtægter.

Stk. 3.a: Bestyrelsen fastsætter bestemmelserne i Allonge 1-2 ved almindeligt stemmeflertal.

§ 3.c. EKSKLUSION

Stk. 1: Et medlem kan ekskluderes fra foreningen ved overtrædelse af foreningens Etiske regler jfr. § 10.

Stk. 2: Procedure for behandling af eksklusion fastsættes af bestyrelsen fra sag til sag på en måde der sikrer en, for alle involverede parter, fair, rimelig og forståelig afgørelse.

Stk. 3: Beslutningen træffes af bestyrelsen i fuld enighed.

Stk. 4: Alle medlemsrettigheder bortfalder samtidig med eksklusionen, herunder al brug af foreningens bomærke og symboler.

§ 3.d. RESTANCE OG UDMELDELSE

Stk. 1: Et medlem betragtes som udmeldt af foreningen såfremt betaling for det kommende år ikke har fundet sted senest 31.12. Et udmeldt medlem mister sin anciennitet.

Stk. 2: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt evt. via e-mail. Evt. restbeløb tilbagebetales ikke.

§ 4. ÅRSMØDET

Stk. 1: Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelsen påhviler bestyrelsen og skal ske skriftligt, evt. pr. e-mail, til foreningens medlemmer. Indkaldelse til årsmøde skal ske senest 3 uger før afholdelse af årsmødet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, revideret regnskab samt tidspunkt og sted for årsmødet.

Dagsorden skal som minimum omfatte:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Årsberetning ved formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren til godkendelse (Regnskabet følger kalenderåret)
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer optaget efter
  1: § 3 stk. 1 (Ordinære medlemmer)
  2: § 3 stk. 2 (Associerede medlemmer)
  3: § 3 stk. 3 (Interesse medlemmer)
  4: § 3 stk. 4 (Skole medlemmer)
 6. Valg af formand eller kasserer
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (5 personer + 2 suppleanter)
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Stk. 2: Årsmødet træffer sine afgørelser i forbindelse med vedtægtsændringer ved 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 3: Stemmeberettiget er medlemmer optaget efter §3 stk. 1 og som har mindst 3 måneders anciennitet.

Stk. 4: Øvrige afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Stk. 5: Afstemning foretages ved håndsoprækning, med mindre der kræves skriftlig afstemning.

Stk. 6: Hvert medlem har 1 stemme ved personligt fremmøde.

Stk. 7: Stemme kan udøves ved fuldmagt. En fuldmagt skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest 48 timer før årsmødet og gives som generalfuldmagt, hvorved den befuldmægtigede stemmer på fuldmagtsgivers vegne. Der kan højest stemmes med 5 stemmer.

Stk. 8: Forslag fra medlemmerne til behandling på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før årsmødet.

Stk. 9: Udgået.

Stk.10: Indkomne forslag til behandling på årsmødet skal være medlemmerne i hænde 8 dage før.

Stk.11: Bestyrelsen eller medlemmer af foreningen kan indkalde til ekstraordinær årsmøde, dersom det skønnes nødvendigt. Indkaldelsen finder sted efter samme procedure som ved indkaldelse til det ordinære årsmøde. Indkaldelse til ekstraordinær årsmøde kræver tilslutning fra 2/3 af bestyrelsen eller skriftligt motiveret ønske fra mindst 1/3 af medlemmerne. Indkaldelse skal foretages inden 14 dage efter kravets skriftlige fremsættelse, og det ekstraordinære årsmøde afholdes senest 30 dage fra indkaldelsens dato.

§ 5. KONTINGENT

Stk. 1: Medlemmerne betaler et fast årligt kontingent, som fastsættes af årsmødet. Årsmødet kan fastsætte særskilt kontingent for medlemmer optaget efter § 3 stk. 1-4. Årsmødet kan bestemme, at medlemmer uden aktivt virke (passive medlemmer) kan betale nedsat kontingent. Opkrævning finder sted senest 15. oktober.

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er kontingentfri så længe de er valgt til bestyrelsen. Gælder for efterfølgende kalenderår.

Stk. 3: Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tildele medlemmer kontingentfrihed.

§ 6. BESTYRELSE

Stk. 1: Bestyrelsen varetager Foreningens interesser. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Stk. 2: Bestyrelsen varetager samarbejdet med interesseorganisationer og enkeltpersoner, der fremmer Foreningens formål.

Stk. 3: Bestyrelsen vælges på årsmødet ved almindeligt stemmeflertal. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer optaget efter §3 stk. 1, der ikke er passive medlemmer jf. § 5 stk. 1. og som har en anciennitet på mindst 3 måneder.

Stk. 4: Valgperioden er to år for formanden og kassereren, som skiftevis er på valg. Formanden er til valg på ulige årstal og kassereren på lige årstal. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor og revisorsuppleant vælges for ét år.

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Stk. 6: Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 7: Beslutninger kræver, at 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer for. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8: Suppleanterne har stemmeret ved bestyrelsesmødet, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke er fremmødt. 1. suppleanten overtager stemmeretten fra første ikke-fremmødte bestyrelsesmedlem. 2. suppleanten overtager stemmeretten fra andet ikke fremmødte bestyrelsesmedlem.

§ 7. HÆFTELSE

Foreningen hæfter alene for sine økonomiske forpligtigelser med sin tilstedeværende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1: Vedtægtsændringer kan gennemføres på

 1. Et ordinært årsmøde
 2. To på hinanden følgende ekstraordinære årsmøder der afholdes med mindst 10 og maks. 20 dages mellemrum.

Stk. 2: Der kræves hertil en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3: Forslag til ændringer i vedtægterne udsendes sammen med indkaldelse til årsmødet.

§ 9. OPHÆVELSE AF FORENINGEN

Stk. 1: Forslag om ophævelse af foreningen skal behandles på et ordinært årsmøde. Hvis forslaget får tilslutning fra 2/3 af De fremmødte, skal det forelægges foreningens medlemmer til urafstemning. Vedtagelse kræver, at 3/4 af de afgivne stemmer ved urafstemningen er for forslaget.

Stk. 2: Det årsmøde, der træffer bestemmelse om opløsning af foreningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelse af foreningens aktiver.

§ 10. ETISKE REGLER

En kompetent clairvoyant:

1. Stiller kun ind på personer der selv har bedt om det

2. Giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre

3. Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient

4. Har tavshedspligt

5. Har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral

6. Har en god skelneevne

7. Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand

8. Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning

9. Tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form

10. Opfylder samtlige nærværende regler under alt clairvoyant arbejde

Klageadgang:

11. Klienter til Clairvoyant Foreningens medlemmer kan indgive skriftlig klage til foreningens formand.

12. Klagen behandles af den samlede bestyrelse. Klageren og medlemmet orienteres om bestyrelsens beslutning.

13. Beslutningen kan ikke ankes.

14. Bestyrelsen kan udstede skriftlig advarsel til medlemmet eller i særlig grelle tilfælde ekskludere medlemmet med øjeblikkelig varsel.

Allonge 1

§ 1: Anerkendt er en uddannelse, som varer min. 120 timer, heraf min. 80 timer på uddannelsesstedet. Træningssittings tæller med som timer, og kan foregå andetsteds. De min. 80 timer på uddannelsesstedet skal være fordelt jævnt over uddannelsesforløbet, som skal have en varighed af min. 5 måneder.

§ 2: Uddannelsens indhold skal være bredt og omfattende i et omfang der gør eleverne i stand til, at virke som Clairvoyante Rådgivere på professionelt niveau og at kunne opfylde de Etiske regler jf. vedtægternes § 10.

§ 3: Der skal være gennemført mindst et uddannelsesforløb på skolen, der opfylder de øvrigt definerede krav, for at optagelse på hjemmesidens skoleliste kan finde sted.

Allonge 2

§1 Skoler optages i foreningen efter deres eget tilsagn om, at de kan leve op til vedtægternes § 3 stk. 4.