Optagelse i Clairvoyant Foreningen

Dette dokument definerer den uddannelse man samlet set skal have gennemgået for, at kunne blive optaget som »almindeligt« medlem i Clairvoyant Foreningen.

Forord

Igennem de seneste 15 år er Foreningen med tiltagende hyppighed blevet bedt om, at give en bedre definition af hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at man kan blive medlem af Foreningen. Det er fra mange sider blevet påpeget at de 120 timer ikke nærmere specificeret uddannelse der har været kravet siden Foreningen blev stiftet ikke giver en tilpas alsidig uddannelse og at kriterierne derfor burde strammes.

I 2011 nedsatte Bestyrelsen et uddannelsesudvalg der fik til opgave at definere hvilke kriterier der fremover skal være gældende for optagelse i Clairvoyant Foreningen.

Dette dokument beskriver disse kriterier og benævner dem som krav til uddannelse.

Der er taget stilling til uddannelsens faglige indhold, varighed, metoder til undervisning, praktiske gennemførelse herunder krav til eksamen samt til skolen og dens personale og deres faglige kvalifikationer.

Hele arbejdet og de krav der bliver stillet både til uddannelse, skole og personale samt til elever tager afsæt i Foreningens etiske regler der hele vejen har været rettesnoren for, hvilke kriterier der skal være gældende og hvilke krav vi vil stille.

I kravene er flere gange nævnt præcise timetal, antal sittings og andre præcist kvantificerede begreber. Det er særligt vigtigt for Foreningen at præcisere, at disse kvantificeringer alene er medtaget for at imødekomme mange udefrakommende ønsker om det, og at det i alle tilfælde hvor der er antalsangivelser er tale om det skøn som udvalget har givet og at de derfor alle steder skal forstås som et udtryk for Foreningens forslag til hvordan en bestemt kvalifikation kan opnås eller dokumenteres. Det vil i altid være Foreningens bestyrelse der i hvert tilfælde vil gøre en konkret vurdering om hvorvidt en kvalifikation er tilstede.


De 3 Forløb

En uddannelse deles op i:

 1. Grundforløb
 2. Hovedforløb
 3. Speciale

Grundforløb

Et forløb på 90 timer der skal give eleven:

 • Fælles basisviden og bred forståelse
 • Fundament for videre uddannelse

Hovedforløb

Et forløb (inkl. evt. hovedopgave) på 210 timer der skal:

 • Afklare og afdække talent
 • Udvikle professionelle evner

Grundforløb og hovedforløb på tilsammen 300 timer udgør ”Uddannelse til Clairvoyant Rådgiver” og svarer til de krav Foreningen har til optagelse i dag. (120 timer).

Speciale

Et forløb der efter eksamen på grund- og hovedforløb og fx et par års praksis kan gennemføres ved en skole og som skal:

 • Give specialisering inden for et smalt felt
 • Inddrage viden fra andre områder

Supervision

Som en obligatorisk del af hovedforløb og speciale tilbydes efterfølgende supervision i fx seks eller 12 måneder.

Efteruddannelse

Der kan tilbydes efteruddannelse, så elevens uddannelse til hver en tid ajourføres og er tidssvarende.


De 6 søjler

Uddannelsesudvalget er gentagende gange blevet opfordret til, at komme med et bud på, hvor mange timer en uddannelse skal vare. Det spørgsmål har været særligt vanskeligt at svare på, idet det ikke kun er timetallet men i langt højere grad HVAD timerne bruges til der er afgørende for kvaliteten i en uddannelse. Udvalget har derfor valgt, at gennemføre en opdeling af alle de temaer og emner samt alle de mange elementer uddannelsen består af i seks overordnede ”SØJLER”.

De emner der indgår i uddannelsen kategoriseres under en af ”De 6 Søjler” som er:

 • Disciplin
 • Metode
 • Talent
 • Praktik
 • Klinik
 • Almen

Der skal undervises i mindst 15 timer på grundforløbet og mindst 35 timer på hovedforløbet i hver af de seks søjler.

Alle seks søjler skal være dækket i uddannelsen der således kan gennemføres på mindst 90+210 timer.

Disciplin

Disciplin er de fire ”produkter” en uddannet clairvoyant rådgiver har mulighed for at levere til sine klienter.

Viden

Viden er normalt omfattende og universel. Den er normalt generelt bestemt for en større gruppe og sjældent til et enkelt individ. Viden produceres normalt uden en “klient”. Den bedste åndelige evne der benyttes er psykisk intuition.

Budskab

Enkeltstående korte eller længere budskaber fra den åndelige verden typisk til én klient. Budskaber leveres uden ledsagende rådgivning dog evt. omsat til klientens sprog.

Rådgivning

Åndelige råd med vejledning til en klient. Klassisk clairvoyant rådgivning hvor mediet får åndelige budskaber og videreformidler disse til klienten normalt fulgt af personlig vejledning og fortolkning der sætter klienten i stand til at omsætte budskaberne til praktisk anvendelse i dennes liv. Der kan kommunikeres ad flere omgange for uddybning og yderligere forståelse.

Behandling

Mediet modtager råd og vejledning fra Åndelig side om gennemførelse af en behandling til gavn for klienten. Ved behandling overtager mediet den aktive udmøntning af de modtagne budskaber.

Metode

Metode skal forstås som de værktøjer/redskaber vi anvender til at få kontakt til den åndelige verden, modtage de budskaber der er, samt til at fortolke og levere dem til klienten.

 • Åndelige metoder kan fx være psykometri, åndelig kontakt, håndlæsning, trance og precognition
 • Verdslige metoder kan fx være fortolkning, vejledning og bøn.

Forskellige discipliner kan kræve forskellige metoder til ”produktion”.

Talent

Et talent (evne) kan defineres som »Noget man kan«. Fx at fange en bold der kommer flyvende imod dig. Hvis du vil blive bedre til at fange bolden må du finde en metode til at fange bolden, fx at benytte en tennis ketcher. Du kan træne metoden “at spille tennis” hvilket udvikler dit talent til at fange bolden.

Der findes åndelige såvel som verdslige talenter.

Åndelige talenter kan fx være klarsyn, klarfølelse, astralrejser, levitation, kanalisering og healing.

Verdslige talenter kan fx være psykologisk forståelse, sund fornuft og skelneevne, men også sproglige egenskaber, kommunikative egenskaber og etisk forståelse.

Praktik

Praktik handler om, at give eleven nogle redskaber der kan anvendes når eleven skal forbedre sit talent, træne metoder og øve levering af disciplinerne.

Redskaberne kan fx være:

 • Trænings sittings
 • Debat
 • Coaching (Formål: At afdække elevens talent og eller udfordringer på forløbet)
 • Meditation
 • Litteratur
 • Skriftlige opgaver

Klinik

Eleven skal lære at drive sin klinik og at arbejde professionelt med sit talent. De områder der skal dækkes af undervisningen kan fx være:

 • Afvikling af en sitting
 • Klient håndtering
 • Regnskab, jura og markedsføring
 • Konflikthåndtering
 • Indretning af lokaler

Almen

Søjlen ”Almen” dækker over den almene viden som eleven skal tilegne sig. Viden der hjælper til generel forståelse af den omgivende verden og som forbedrer elevens mulighed for at blive forstået samt temaer der kan hjælpe eleven ved talentudvikling.

Emnerne er bl.a.:

 • Historie og samfund
 • Åndsvidenskab
 • Personlig udvikling
 • Etik og moral
 • Diagnose, psykologi og psykiatri

Afslutning

I den enkelte undervisningssituation er der næppe altid en klar skillelinje mellem de enkelte søjler. Man kan fx godt undervise i disciplinen ”budskab” samtidig med, at der undervises i metoden fjernclairvoyance og talentet klarfølelse.

Dette er forventeligt og opgørelsen af, hvor mange timer der går til det ene og det andet tema kan derfor godt være flydende.

De opførte mindste timetal skal derfor forstås som vejledende og mere som et forsøg på hvordan man måle effekten af medgået tid i form af kvalitet i undervisningen og den talentforbedring eleven derved opnår.


3 forløb og 6 søjler

Når vi sætter det sammen, kan undervisningen med grund- og hovedforløb samt speciale delt op i de seks søjler illustreres således:


De 6 dybder

Hvert eneste af de emner der tages op i undervisningen kan behandles og indlæres på forskellige niveauer (dybder).

Dybden afhænger af, hvilke behov eleven har for at kunne anvende de enkelte emner. Fx vil det for de flestes vedkommende være nok at have teoretisk kendskab til psykometri. Dvs. at man blot ved at det findes. For nogle vil det være godt at have prøvet det (praktisk kendskab) da det kan være en vej til at forstærke den åndelige kontakt. Emner som fx klarsyn og klarsynsdemonstration vil være nødvendig på den største indlæringsdybde (praktisk anvendelse) for elever der vil ud og praktisere netop det.

Foreningen har defineret 6 indlærings dybder som det enkelte emne kan måles efter:

 • Teoretisk kendskab
 • Praktisk kendskab
 • Teoretisk forståelse
 • Metode
 • Praktisk formåen
 • Praktisk anvendelse

Teoretisk kendskab (Niveau 1)

Eleven ved hvad det er og har evt. set det demonstreret

Praktisk kendskab (Niveau 2)

Eleven har prøvet det og føler en oplevet virkelighed

Teoretisk forståelse (Niveau 3)

Eleven kender teorierne og kan forholde sig til dem, forstår hvorfor og hvordan det kan lade sig gøre, forstår hvad der er væsentligt og kender begrænsninger og udfordringer.

Metode (Niveau 4)

Eleven forstår hele processen, kan kombinere teori og praksis og kan selvstændigt udvikle og personliggøre processen.

Praktisk formåen (Niveau 5)

Eleven kan gennemføre emnet på rimeligt niveau og kan træne selvstændigt og udvikle talent.

Praktisk anvendelse (Niveau 6)

Eleven kan arbejde professionelt med emnet.


Uddannelsesstedet

Skolen

Skolen skal stille de nødvendige fysiske og praktiske rammer til rådighed i en kvalitet der muliggør en god gennemførelse af uddannelsen.

Skolen skal ligeledes stille de nødvendige undervisningskapaciteter til rådighed i en kvalitet der muliggør at alle enkelt emner/temaer der undervises i giver eleven den nødvendige faglige viden efter en forsvarlig pædagogisk metode.

Skolen skal sikre et fundamentalt godt fysisk og psykisk undervisningsmiljø der tilgodeser, imødekommer og understøtter den personlige udvikling der er helt naturligt, at eleven gennemgår i uddannelsesforløbet.

Underviser

Den person der underviser i et givet emne eller tema skal have den formelle kompetence i form af uddannelse eller lang praksis i netop det tema der undervises i.

Hvis der fx undervises i afdøde kontakt forventes det, at underviser er uddannet/selvlært medie. En rettesnor kunne være at for at undervise i afdøde kontakt skal man have gennemført 1.000 afdøde kontakter selv, og have praktiseret i mindst fem år. Det væsentlige er, at underviser er kompetent og har både generel, bred og specifik viden om det emne der undervises i.

Underviser kan godt være en anden person end skoleleder. Når der fx skal undervises i psykologi kan skolen/skoleleder invitere en ekstern underviser med de formelle faglige kompetencer i psykologi kombineret med relevant pædagogisk uddannelse/formåen, til at varetage undervisningen. Et andet eksempel kan være undervisning i åndsvidenskab. Hvis der skal undervises i Martinus kan det fx løses ved, at sende eleverne til et foredrag på Martinus Instituttet.

Det skal her understreges, at det aldrig forventes at skoleleder har fuld kompetence på alle de områder der er beskrevet i dette dokument. Det forventes derimod, at skolen kan indhente de evt. nødvendige kompetencer udefra, og på den måde sikre, at undervisningen altid foregår på en fagligt højt kvalificeret måde.

Der lægges særlig vægt på, at skolen understøtter elevens sandsynlige personlige udvikling og mulige kriser på højt og betryggende plan og derfor enten selv har personer med terapeutisk, psykologisk eller lignende baggrund ansat eller har nær tilknytning til terapeuter der kan henvises til i det omfang elever får brug for det.

Eleven

Eleven skal ved uddannelsens begyndelse og under hele uddannelsens forløb have tilstrækkeligt fysisk og psykisk helbred der gør eleven i stand til at modtage undervisning og især til, at kunne tåle den personlige udvikling der er naturlig under enhver spirituel uddannelse.


Eksamen

Grundforløb

Efter grundforløbet afholdes en skriftlig prøve der udløser en skriftlig udtalelse til eleven.

Hovedforløb

Efter hovedforløb afholdes en skriftlig eksamen, en praktisk eksamen og evt. eksamen i en hovedopgave.

Skriftlig eksamen

Der afholdes en skriftlig eksamen i fuldt pensum fra grund- og hovedforløb. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Der skal være ekstern censor.

Praktisk eksamen

Der afholdes en praktisk/mundtlig eksamen i fuldt pensum fra grund- og hovedforløb.

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

Der skal være ekstern censor.

Eksamen kan fx gennemføres som en traditionel sitting hvor eleven testes på talent, metode, disciplin, klienthåndtering osv.

Der skal stilles kontrolspørgsmål på andre områder fra pensum. Efter afsluttet sitting kan der fx stilles et par spørgsmål om hvilke udfordringer der kan være omkring afdøde kontakt, hvis der har været en afdød til stede.

Hovedopgave

I det omfang, at der er skrevet en hovedopgave som en del af hovedforløbet afholdes særskilt eksamen med udgangspunkt i denne hovedopgave.

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

Der skal være ekstern censor.

Denne eksamen kan godt holdes i umiddelbar tidsmæssig forlængelse af den praktiske eksamen.

Forløbskarakter

Hvis skolen har lyst til / brug for, at beskrive elevens formåen generelt igennem uddannelsens forløb kan der gives en karakter for netop det, men som er adskilt fra eksamenskarakteren som altid skal beskrive den konkrete levering på dagen.

Skriftlig udtalelse

Eksamen skal suppleres med en skriftlig udtalelse om og til eleven (fra skoleleder).

7-Trinsskalaen

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Fx hvor eleven formår at trænge ind til klienten imod hvad klienten var parat til og evt. afbryder sittingen hvis dette er relevant.

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Fx hvis eleven giver en fortrinlig selvstændig sitting og har relevante sidetemaer med og i øvrigt kommer ordentligt i dybden med temaerne.

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Fx hvis en elev giver en god sitting evt. assisteret af eksaminator en enkelt gang som fx beroliger.

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Fx hvis eleven får hakket sig igennem og klarer sittingen dog uden at være overbevisende. Der mangler dybde og flow i sittingen. Eleven kører i ring eller lader sig overvælde af for mange temaer. Eksaminator assisterer måske en enkelt gang og giver retning.

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Fx hvis en elev går i stå flere gange, og ikke formår at holde et jævnt flow i sittingen eller ikke fanger et væsentligt tema eller ikke formår at give opfølgende vejledning.

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Hvis en elev på en medieskole fx ikke opdager tilstedeværelsen af en væsentlig afdød, eller hvis en elev fx spørger klienten og får fakta i stedet for at levere dem.

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Gives fx hvis eleven ikke har fat i klientens vejledere men fx eksaminators eller censors energi/vejledere eller måske slet ikke har kontakt.


Emner og Timer

Som en vejledning til, hvordan timekravet og fordeling på Forløb, Søjler og Dybder kan udfyldes giver vi her et forslag.

Der er seks søjler som hver skal have mindst 15 timer på grundforløb og 35 timer på hovedforløb. Indholdet af søjlerne beskrevet med indlæringsdybde kan se således ud:

Bemærk, at der nogle steder er sat et maksimalt antal timer som tæller med i de 15 hhv. 35 timer uanset hvor mange timer der undervises.

Disciplin – Emner og timer

Disciplin

Dybde – Grundforløb
(min. 15 timer)

Dybde – Hovedforløb
(min. 35 timer)

Viden  Teoretisk kendskab  Teoretisk kendskab
Budskab  Praktisk kendskab  Metode (Praktisk anvendelse)
Rådgivning  Praktisk kendskab  Metode (Praktisk anvendelse)
Behandling  Teoretisk kendskab  Teoretisk kendskab

På hovedforløb skal enten Viden eller Budskab indlæres til Praktisk anvendelse

Metode – Emner og timer

Disciplin

Dybde – Grundforløb
(min. 15 timer)

Dybde – Hovedforløb
(min. 35 timer)

Åndelige metoder 1

Mindst 1 læres til
 Praktisk anvendelse
Åndelig kontakt
(clairvoyance)
 Teoretisk forståelse  Metode
Åndelig kontakt
(afdødekontakt)
 Teoretisk forståelse  Metode

Åndelige metoder 2

Psykometri Mindst 4
 Teoretisk kendskab 
Mindst 1
 Praktisk kendskab 
Ingen krav     
Fotometri
Kanalisering
Psykisk komposition
Psykisk tekst
Håndlæsning
Tarot, englekort etc.
Auralæsning
Aurategning
Trance
Precognition
Remoteviewing
Røntgensyn

Verdselige metoder

Fortolkning  Metode  Praktisk Anvendelse
Vejledning  Metode  Praktisk Anvendelse
Coldreading  Praktisk Kendskab  Praktisk Kendskab
Bøn  Metode  Praktisk Formåen

Levering

Platform/
Klarsynsdemonstration
 Praktisk Kendskab   Metode
Fjernformidling, telefon  Praktisk Kendskab  Praktisk Kendskab
Fjernformidling, brev  Praktisk Kendskab  Praktisk Kendskab
Fjernformidling, sociale medier  Praktisk Kendskab  Praktisk Kendskab
Fjernformidling, e-mail  Praktisk Kendskab  Praktisk Kendskab
Gruppe formidling  Praktisk Kendskab  Teoretisk Forståelse
Personlig (sidder overfor klient)  Teoretisk Forståelse  Praktisk Anvendelse

På hovedforløb skal den åndelige metode “Åndelig kontakt” til enten clairvoyance eller afdøde kontakt være på niveauet Praktisk Anvendelse.

Talent – Emner og timer

Talent

Dybde – Grundforløb
(min. 15 timer)

Dybde – Hovedforløb
(min. 35 timer)

Åndelige Talenter Gruppe 1

Mindst 1 læres til
 Praktisk anvendelse
Psykisk intuition – Klarviden  Teoretisk Kendskab  Teoretisk Kendskab
Klarsyn  Teoretisk Kendskab  Teoretisk Kendskab
Klarhørelse  Teoretisk Kendskab  Teoretisk Kendskab
Klarfølelse  Teoretisk Forståelse  Metode

Åndelige Talenter Gruppe 2

Telepati  Teoretisk Kendskab  Praktisk Kendskab
Klardrømme  Teoretisk Kendskab  Teoretisk Kendskab
Astralrejser  Teoretisk Kendskab  Praktisk Kendskab
Overskygning  Teoretisk Kendskab  Praktisk Kendskab

Åndelige Talenter Gruppe 3

Bilokation  Teoretisk Kendskab  Teoretisk Kendskab
Levitation
Materialisation
Dematerialisation
Psykokinese – Telekinese
Teleportering

Åndelige Talenter Gruppe 4

Formidle energi – Healing  Teoretisk Kendskab  Teoretisk Kendskab

Verdselige talenter

Psykologisk forståelse  Teoretisk Kendskab  Praktisk Kendskab
Aflæsning (coldreading)  Praktisk Kendskab  Teoretisk Forståelse
Sund fornuft  Praktisk Kendskab  Metode
Åndsvidenskabelig indsigt  Teoretisk Forståelse  Teoretisk Forståelse
Skelneevne  Praktisk Kendskab  Praktisk Anvendelse
Formidling af budskab  Praktisk Kendskab  Praktisk Anvendelse
Etisk forståelse  Teoretisk Forståelse  Praktisk Anvendelse

Praktik– Emner og timer

Praktik

Dybde – Grundforløb
(min. 15 timer)

Dybde – Hovedforløb
(min. 35 timer)

Træningssitting Min 5 stk.
Tæller i alt maks 5
af de 15 timer uanset antal
Min. 30 stk.
Tæller i alt maks 20
af de 35 timer uanset antal.
Min. 5 skal være afdødekontakt hvis eleven vil være clairovyant.
Min. 5 skal være clairvoyance hvis eleven vil arbejde med afdøde.
Min. 20 skal være mod betaling fra klienten
Debat Emner er frie, fx etik eller åndsvidenskab
Min 2 timer.
Tæller maks 3
af de 15 timer uanset antal
Emner er frie, fx etik eller åndsvidenskab
Min 5 timer.
Tæller maks 5
af de 35 timer uanset antal
Coaching Eleven skal tilbydes individuel coachning fra skolen.
Min. 2 timer.
Tæller maks 2
af de 15 timer uanset antal
Eleven skal tilbydes individuel coaching fra skolen.
Min. 2 timer.
Tæller maks 5
af de 35 timer uanset antal
Meditation Indføring i og gennemførelse. Min. 2 timer
Tæller maks 4
af de 15 timer uanset antal
Indføring i og gennemførelse.
Min. 2 timer
Tæller maks 5
af de 35 timer uanset antal
Litteratur Tæller maks 2
af de 15 timer uanset antal
Tæller maks 5
af de 35 timer uanset antal
Skriftlige opgaver Mindst 1 opgave.
Tæller maks 2
af de 15 timer uanset antal
Mindst 3 opgaver.
Tæller maks 5
af de 35 timer uanset antal

Klinik – Emner og timer

Klinik

Dybde – Grundforløb
(min. 15 timer)

Dybde – Hovedforløb
(min. 35 timer)

Regnskab  Teoretisk Kendskab  Praktisk Kendskab
Jura og Forsikring  Teoretisk Kendskab  Praktisk Kendskab
Markedsføring  Teoretisk Kendskab  Praktisk Kendskab
Klienthåndtering  Teoretisk Forståelse  Praktisk Anvendelse
Afvikling af en sitting  Teoretisk Forståelse  Praktisk Anvendelse
Konflikthåndtering  Praktisk Kendskab  Metode

Almen – Emner og timer

Almen

Dybde – Grundforløb
(min. 15 timer)

Dybde – Hovedforløb
(min. 35 timer)

Historie og Samfund  Teoretisk Forståelse  Teoretisk Kendskab
Etik  Teoretisk Forståelse  Praktisk Anvendelse
Moral  Teoretisk Forståelse  Praktisk Formåen
Personlig udvikling  Praktisk Kendskab  Metode
Psykologi  Teoretisk Kendskab  Teoretisk Forståelse
Psykiatri  Teoretisk Kendskab  Teoretisk Kendskab
Klinisk diagnose  Teoretisk Kendskab  Teoretisk Kendskab
Åndsvidenskab  Teoretisk Forståelse  Metode
Åndelig undervisning  Teoretisk Kendskab  Teoretisk Kendskab

Eksamen – Beregning af timer

Bemærk: Medgået tid til gennemførelse af eksamen tæller ikke med i de 90+210 (300/350) timer.


Ikrafttrædelse

Indfasning

Disse nye kriterier for optagelse i Clairvoyant Foreningen og de krav der nu stilles til uddannelserne fases ind på følgende måde:

De nye kriterier træder i kraft den 1. januar 2019 således at alle uddannelser der påbegyndes efter denne dato gennemføres efter de nye kriterier.

Fra den dag skolerne orienteres om kravene skal alle elever der er i gang med en uddannelse efter de gamle kriterier eller som begynder en uddannelse inden for tre måneder have mulighed for, at afslutte uddannelsen efter de gamle kriterier og stadig opnå optagelse i Clairvoyant Foreningen.

Konkret skal det sikres, at ingen elev kan komme i klemme ved overgang til de nye optagelseskriterier.

Uddannelser der afsluttes efter 31. december 2018 (men som er påbegyndt tidligere) kan efter særlig forhandling med Clairvoyant Foreningen antages efter de nye kriterier.

Udfasning

For de uddannelser der i dag opfylder Foreningens 120-timers kriterie gælder følgende:

Ved afsluttet eksamen senest 31. december 2018: Elven kan optages på et hvert senere tidspunkt.

Ved påbegyndt uddannelse senest 1. oktober 2018 og afsluttet eksamen senest 31. december 2019: Eleven kan optages i indtil tre måneder efter afsluttet eksamen.

Ved afsluttet eksamen efter 31. december 2019: Eleven ikke optages i Foreningen.

Overgangsordning

For at sikre, at ingen elev kommer i klemme ved overgang til de nye kriterier kan ovennævnte frister fraviges efter konkret forhandling med Clairvoyant Foreningen.


Uddannelser

Efter 1. januar 2018 skelner Clairvoyant Foreningen imellem 3 grupper af uddannelser, hvilket vil fremgå af Foreningens skoleliste:

 • Censureret uddannelse
 • Godkendt uddannelse
 • Anerkendt uddannelse

Censureret uddannelse

En uddannelse på mindst 350 timer, eksamen med censor udpeget af Clairvoyant Foreningen og hvor Clairvoyant Foreningen har adgang til aktivt og evt. uanmeldt at kontrollere kvaliteten af undervisningen.

Godkendt uddannelse

En uddannelse på mindst 300 timer jf. dette dokument, hvor skolen tilkendegiver over for Clairvoyant Foreningen at kravene i dette dokument opfyldes. Clairvoyant Foreningen kan aftale kontrol af kvalitet på uddannelsen med uddannelsesstedet.

Anerkendt uddannelse

Uddannelser der ikke lever op til kravene i dette dokument, men som stadig tilbydes i samarbejde med Clairvoyant Foreningen. Uddannelser som evt. kan indgå som en del af en samlet uddannelse jf. dette dokument. Kan fx anvendes til efteruddannelse eller specialeskrivning. Hvis en person allerede har en censureret uddannelse og allerede er medlem af Foreningen samt ønsker at tilføje fx medieskab til sine kompetencer kan en skole fra denne gruppe anvendes.


Definitioner

Trænings sittings eller øvelser

Ved trænings sittings forstås at eleven på egen hånd gennemfører en egentlig sitting med en klient som eleven ikke kender på forhånd. Der kan være opfølgning i form af skriftlig rapport fra klient og eller elev samt supervision fra underviser. Trænings sittings kan foregå i elevens hjem/praksis, hos klienten eller i begrænset omfang på uddannelsesstedet.

Ved øvelser forstås gennemførelse af typisk korte uddrag af en sitting med konkrete træningsformål for øje. Klient kan være medstuderende, underviser eller ukendte personer. Øvelser foregår på uddannelsesstedet under deltagelse af og instruktion fra underviser umiddelbart efterfulgt at gennemgang og opfølgning på hvad der er foregået.

Personlig udvikling (selvindsigt)

Personlig udvikling kan forstås som de psykologiske mekanismer der igangsættes af den selvindsigt der opnås fx når der læres teori om skelneevne. Personlig udvikling kan give bedre grounding og dermed bedre mulighed for talent- og kompetenceudvikling.

Personlig udvikling er således ikke et selvstændigt formål med en uddannelse til clairvoyant rådgiver men kan være et vigtigt redskab under uddannelsen.